جستجو

پروژه های شبکه

 

پروژه های شبکه


 

اجراي پروژه هاي شبكه به شرح زیر می باشد :

 • پروژه شبكه استانداري هرمزگان

 

 •  پروژه شبكه استانداري هرمزگان                                 

 • بهينه سازي شبكه اداره كل دخانيات

 

 • پروژه شبكه ساختمان هتل هما

 • پروژه شبكه ساختمان انبار نفت شماره یک

 

 • پروژه شبكه شركت شهركهاي صنعتي

 • پروژه شبكه ساختمان جديد اداره كل مكانيك خاك

 

 • پروژه شبكه بيسيم مركز تحقيقات شيلات

 • پروژه هاي شبكه شركت پالايش گاز سرخون و قشم

 

 • پروژه شبكه ساختمان مديريت بانك كشاورزي

 • پـروژه شبكه ساختمـان مالي سپـاه ـ نيـروي دريايـي

 

 • پروژه شبكه بانك صادرات ـ سرپرستي ـ مديريت

 • پروژه شبكه ساختمان فني مخابرات استان هرمزگـان

 

 • پـروژه شبكـه ساختمان بحران جمعيت هلال احمـر

 • پروژه شبكه ساختمان سوختگيري توليد برق هرمزگان

 

 • پـروژه شبكه ساختمان آمـوزش مخابـرات هرمزگـان

 • پـروژه شبكــه ساختمـان آمـوزش مديـريت توليـد بـرق هرمزگان

 

 • پروژه شبكه ساختمان آب و فاضلاب استان هرمزگـان

 • پروژه شبكه ساختمان سوختگيري توليد برق هرمزگان

 

 • پـروژه شبكه مركـز تحقيقات كشـاورزي و منابع  طبيعـي

 •  پروژه شبكه بانك كشاورزي شعبه سيد جمال الدين اسدآبادي

 

 • پروژه شبكه ساختمان درب ورود مديريت توليد برق هرمزگان

 • پروژه شبكه ساختمان جديد اداره كل مكانيك خاك

 

 • پــروژه شبكـه ميثاق خدمات ـ ترمينال نظامي نيـروهاي مسلح و صنايع دفاع

 • بهينه سازي شبكه ساختمان پخش فرآورده هاي نفتي هرمزگان

 

 • بــهينـه ســازي و توسعه شبكه ساختمان امور آب استان هرمزگان

 • شبکه عظیم بیمارستان شهید محمدی بندرعباس شامل تکنولوژی فیبر نوری  و شبکه با سیم و بی سیم بیش از 15 هزار متر کابل کشی

 

 • و تعداد زيادي از شركتهاي خصوصي

 

Images Crawler

Logo_002.gifLogo_003.gifLogo_004.gifLogo_02.gifLogo_04.gifLogo_06.gifLogo_08.gifLogo_10.gifLogo_12.gifLogo_14.gifLogo_16.gifLogo_18.gifLogo_20.gifLogo_21.gifLogo_23.gifLogo_25.gifLogo_27.gifLogo_29.gifLogo_33.gifLogo_35.gifLogo_37.gifLogo_38.gifLogo_40.gifLogo_41.gifLogo_42.gif